CHẤP THUẬN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

- Căn cứ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 17/4/2023 của Chính phủ;
- Nhằm thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân do thành viên cung cấp đúng pháp luật để phục vụ cho việc hỗ trợ, chăm sóc thành viên; bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên;
- Chấp thuận về xử lý bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện giữa chủ sở hữu website Phần mềm Quản lý Văn phòng Dịch vụ pháp lý Lawpia (gọi tắt là “Lawpia”) và Thành viên sử dụng website Lawpia.vn
Thành viên tự nguyện đồng ý và xác nhận chấp thuận để Lawpia thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp nhằm hỗ trợ, chăm sóc thành viên sử dụng sản phẩm dịch vụ của Lawpia với các nội dung như sau:
 • Định nghĩa
  “Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là Dữ liệu thông tin cá nhân của bất kỳ chủ thể dữ liệu nào mà Lawpia có được từ Thành viên, nó có thể là dữ liệu thông tin cá nhân của chính Thành viên, hoặc dữ liệu thông tin cá nhân của các chủ thể khác mà Thành viên đã thu thập một cách hợp pháp và được phép chuyển giao, cung cấp cho Lawpia để chúng tôi thực hiện các công việc được nêu trong (các) Hợp đồng giữa Lawpia và Thành viên.
  “Luật bảo vệ dữ liệu” có nghĩa là tất cả các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư áp dụng cho hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật An ninh quốc gia 2004, Luật An ninh mạng 2018; Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản trên.
 • Nội dung bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Các bên thừa nhận và đồng ý như sau:
   • Lawpia là bên xử lý dữ liệu thông tin cá nhân theo Luật bảo vệ dữ liệu;
   • Bên cung cấp là chủ thể dữ liệu hoặc bên kiểm soát hoặc bên kiểm soát và xử lý, đối với dữ liệu thông tin cá nhân theo Luật bảo vệ dữ liệu;
   • Và mỗi bên sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
  • Thành viên chấp thuận cho Lawpia được phép thu thập, lưu trữ, sử dụng những thông tin cá nhân mà thành viên đã cung cấp:
   Để hỗ trợ và chăm sóc Quý thành viên khi sử dụng website Lawpia.vn, chúng tôi cần thu thập, lưu trữ, sử dụng những thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký thành viên và trao đổi với nhân viên của Lawpia.
   Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân để sử dụng website Lawpia, đồng nghĩa là Quý khách đã hiểu, thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào chính sách bảo mật này, cũng như những chỉnh sửa, thay đổi đi kèm.
   Thông tin này bao gồm các chi tiết cá nhân cơ bản như họ và tên, số điện thoại, email, giới tính, địa chỉ liên hệ, nơi làm việc, mã số thuế, lịch sử hoạt động trên trang web Lawpia.vn, …vvv…
   Những thông tin này là cần thiết để chúng tôi có thể xuất hóa đơn và chứng từ khi thành viên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có phí từ chúng tôi, cũng như để chăm sóc và hỗ trợ thành viên trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của Lawpia.
   Đồng thời, nếu thành viên cung cấp thông tin liên quan đến tình huống pháp lý, vấn đề, hoặc những vướng mắc, chúng tôi được quyền thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin này để hỗ trợ pháp lý cho thành viên.
  • Mục đích thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân mà thành viên cung cấp
   Thành viên đồng ý và xác nhận rằng các thông tin cá nhân của thành viên nêu tại Khoản 1 Điều 2 của Bản chấp thuận này được thu thập, lưu trữ, sử dụng cho các mục đích sau:
   • Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà Lawpia cung cấp cho khách hàng.
   • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
   • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
   • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
   • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.
   Việc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách chỉ được thực hiện trong các trường hợp thật sự cần thiết như:
   • Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
   • Trường hợp mà chủ sở hữu phần mềm Lawpia cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.
  • Tổ chức, cá nhân được thu thập, quản lý, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp
   Thành viên chấp thuận rằng việc thu thập, quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên cung cấp được thực hiện bởi:
   • Lawpia;
   • tổ chức cá nhân khác hợp tác/liên kết với Lawpia để sử dụng thông tin này nhằm hỗ trợ thành viên trong quá trình mua, thanh toán, sử dụng sản phẩm dịch vụ của Lawpia (như là bưu điện, ngân hàng,…).
  • Phương thức thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp
   Thành viên đồng ý rằng thông tin cá nhân của thành viên được thu thập, lưu trữ, sử dụng bằng bất kỳ phương thức nào theo chính sách và/hoặc áp dụng của Lawpia trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, ghi, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác để chuyển thông tin cá nhân trong nước và/hoặc ra nước ngoài, xóa, hủy và các hành động khác có liên quan.
  • Thời gian bắt đầu và kết thúc việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp
   Thời gian bắt đầu:
   Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Lawpia cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được bắt đầu khi khách hàng cung cấp và được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Lawpia.
   Và kết thúc khi:
   - Nhận được yêu cầu kết thúc bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
   - Thành viên có văn bản đề nghị rút lại sự đồng ý của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Lawpia được lưu trữ các thông tin cần thiết của thành viên để thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết; cung cấp thông tin khi cơ quan Nhà nước có yêu cầu.
   Việc rút lại sự đồng ý của thành viên trong trường hợp này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp cho Lawpia trước đó.
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên
  - Thành viên có quyền cung cấp; truy cập; chỉnh sửa; xóa thông tin cá nhân; rút lại sự đồng ý về việc để Lawpia thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân; hạn chế hoặc phản đối việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  - Thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu của Lawpia để thuận tiện trong việc chăm sóc, hỗ trợ thành viên.
  - Thành viên có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Cam kết khác về thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp
  Lawpia sẽ bảo vệ thông tin cá nhân do thành viên cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Chấp thuận bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác xác lập với thành viên.
  Lawpia dùng thông tin cá nhân do thành viên cung cấp với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích được nêu tại bản Chấp thuận bảo vệ xử lý dữ liệu cá nhân này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
  Trong quá trình thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên, Lawpia và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên.
  Tuy nhiên, thành viên hiểu và công nhận rằng: Sự bảo mật đối với tất cả mọi thông tin có thể định danh là điều cực kỳ quan trọng đối với Lawpia. Tiếc là, việc truyền dữ liệu qua Internet không thể được đảm bảo an toàn 100%, bao gồm nhưng không giới hạn, việc thông tin bị rò rỉ, phát tán do hệ thống kỹ thuật, hệ thống an ninh bị tấn công. Mặc dù cố gắng bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của bạn, Lawpia không thể cam đoan hay đảm bảo sự bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi cho chúng tôi từ những dạng online, và bạn chịu mọi rủi ro khi làm như vậy.
  Khi Lawpia nhận được thông tin, chúng tôi cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng trên các hệ thống của mình nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn. Trường hợp Lawpia và các bên liên quan đã thực hiện tất cả các biện pháp có thể, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với thành viên và các bên liên quan của thành viên (nếu có).
 • Điều khoản chung
  Bản chấp thuận này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng đã giao kết hay của các tài liệu mà Chấp thuận này được dẫn chiếu trong đó và/hoặc xác nhận bởi thành viên với Lawpia.